Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

WiosnyTchnienie
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viawdychamspaliny wdychamspaliny
WiosnyTchnienie
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny
WiosnyTchnienie
4156 00e2 500

May 15 2017

WiosnyTchnienie
Zrozumiałam, że najwidoczniej pora zamknąć kolejny rozdział.

April 09 2017

WiosnyTchnienie
Gdzie się podziała jedność?
Reposted byPocketfulOfDreams PocketfulOfDreams

February 24 2017

WiosnyTchnienie
Schowajmy się przed światem. Bądźmy niewidzialni.

February 23 2017

WiosnyTchnienie

Nadzieja jest moją Matką.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl